piątek, 26 czerwca 2020

Koniec roku szkolnego 2019/20Drodzy Uczniowie Klasy Ósmej!!!
Dziesiątki lekcji, przerw i w końcu ten ostatni dzwonek oznajmiający koniec pewnego etapu w Waszym życiu. Mały rachunek, chwila nostalgii, zadumy i refleksji nad tym co było. Przygoda życia, enklawa przetrwania, bezpieczna przystań, a może po prostu szkoła – miejsce bliskie sercu, pozostające na zawsze w pamięci. Życzymy Wam, by zdobyta wiedza, wspólne doświadczenia pozytywnie wpływały na Wasze dalsze życie.
Życzenia, które w imieniu VII klasy przygotowała dla Was Amelka.


środa, 24 czerwca 2020

Dla Zosi

Serdecznie dziękujemy Samorządowemu Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Małej Wsi za nominację do #gaszynchallenge dla Zosi!
Waleczna Zosia 
Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie nominuje:
Szkołę Podstawową im. abp A.J. Nowowiejskiego w Słupnie,
Gminny Ośrodek Kultury w Słupnie z siedzibą w Cekanowie
Radę Rodziców Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie
Sklep ABC w Dzierżanowie
Zasady bardzo proste, osoby nominowane muszą wykonać 10 pompek. Jeżeli wykonają ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto Zosi. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą nominować minimum 3 osoby.
W filmikach z realizacją wpisujcie #GaszynChallenge dla Zosi https://www.siepomaga.pl/gaszynchallengezosia

https://www.facebook.com/dzierzanowo/videos/576416013298281/?t=50

piątek, 29 maja 2020


BIBLIOTEKA
1. Wprowadza się nowe godziny otwarcia:
Poniedziałek – 9.00 – 11.00
Piątek - 11.00 – 13.00
2. Przed przyjściem do biblioteki proszę o zapoznanie się z PROCEDURAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ zamieszczonymi na stronie.
3. Prosimy o zwrot książek ( literatury pięknej) do 10 czerwca.
4. Podręczniki zwracamy po konsultacji z nauczycielami, nie później niż do 20 czerwca
( podręczniki i książki muszą przejść 7 dniowa kwarantannę).

Procedury


ZARZĄDZENIE NR 10/2019/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DZIERŻANOWIE
z dnia 25 maja 2020r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe(Dz. U. z 2019r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197, 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanych w związku z decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego i wytycznych przeciwepidemicznych  Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na  podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567)zarządza się, co następuje:

§1.
2.Procedura stanowią załącznik do zarządzenia.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


.............................................................
(podpis dyrektora szkoły)OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DZIERŻANOWIE
W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA
FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY
W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM,
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19


PODSTAWA PRAWNA:
 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
 6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),
 7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWAOBOWIĄZUJĄCA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KONSULTACJI W SZKOLE POSTAWOWEJ W DZIERŻANOWIE

1.      Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2.      Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
3.      Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
4.      W drodze do i ze szkoły uczeń korzysta z osłony na usta i nos oraz zachowuje dystans społeczny.
5.      Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem głównym, wchodzą do szatni, zostawiają kurtki, zmieniają buty. Następnie uczniowie wchodzą do łazienki i myją ręce, uczniowie powyżej 6 roku życia dezynfekują ręce (chyba, że ktoś ma przeciwskazania zdrowotne). Uczniowie po przebraniu się i umyciu/dezynfekcji rąk przechodzą do sali lekcyjnej.
6.      W sali może jednocześnie przebywać 5 osób.
7.      W szatni mogą  przebywać 2 osoby.
8.      W toalecie mogą przebywać jednocześnie 2 osoby, z tym, że przy umywalce tylko 1 osoba.
9.      Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia.
10.   Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
11.   Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
12.   Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela, zachowując 2 m dystansu.
13.   Zakazuje się przemieszczania pracowników, nauczycieli i uczniów bez ważnego powodu. Pracownicy przemieszczają się wyłącznie w celu wykonywania obowiązków służbowych.
14.   Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad  zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:
1)      Często myć ręce zgodnie z instrukcją.
2)      Stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem.
3)      Unikać dotykania oczu, nosa i ust.
15.   Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).
16.   Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
17.   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5  - 2 m.
18.   Po zakończeniu konsultacji nauczyciel nadzoruje wyjście uczniów ze szkoły - dopilnowując, aby wszyscy uczniowie na raz nie wchodzili do szatni albo wypuszczać uczniów z sali pojedynczo.
19.   Uczniowie po zakończeniu konsultacji pamiętają o zachowaniu koniecznego dystansu, nie gromadzą się przy szkole, od razu opuszczają teren szkoły udając się do domu.
20.   Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
21.   Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
22.   Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej szkoły,a na terenie szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem  w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
24.   Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły i zastosować Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia.

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ
1.     Wprowadza się  nowe godziny otwarcia:
             Poniedziałek – 9.00 – 11.00
             Piątek  - 11.00 – 13.00
2.     Od 25.05.2020 r. do odwołania Biblioteka Szkolna będzie działać w ograniczonym zakresie. Prowadzone będą wyłącznie zwroty i wypożyczenia.
3.     Przed wejściem do biblioteki Czytelnicy zobligowani są do noszenia maseczek ochronnych zakrywających usta i nos oraz rękawic ochronnych. Przed wejściem dezynfekujemy również dłonie (płyn do dezynfekcji dostępny będzie przed wejściem).
4.     Ze względu na bezpieczeństwo na terenie biblioteki w jednym momencie może przebywać jeden Czytelnik.
5.     Nie przyjmuje się  książek od osób będących na kwarantannie.
6.     Po wejściu do Biblioteki czytelnik pozostaje  w wyznaczonym miejscu  z zachowaniem dystansu 1,5 - 2m od bibliotekarza. Pozostałe osoby będą oczekiwały na zewnątrz.
7.      Czytelnik nie będzie miał wolnego dostępu do regałów. Książki podaje      wyłącznie bibliotekarz.
8.      Zaleca się wcześniejszą rezerwację książek ( usprawni to proces obsługi Czytelników) można to robić następująco:
1)     przygotować spis książek do wypożyczenia na kartce i zostawić w szkole, np. przy okazji konsultacji
2)     przesłać e-mailem na adres: iwdom3 @wp.pl,
9.     Zwracane przez czytelników książki przez okres 7 dni będą pozostawały w kwarantannie.  Po zakończeniu kwarantanny ponownie zostaną włączone do użytkowania.
10.  Zwracane książki powinny być zapakowane w torby jednorazowe.
11.  Bibliotekarz stosuje środki ochrony osobistej (rękawiczki , maseczka, płyn do dezynfekcji).
12.   Użytkownicy  nie dezynfekują wypożyczonych materiałów bibliotecznych.PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U UCZNIA LUB U PERSONELU.
1.      W przypadku pojawienia się u ucznia niepokojących objawów choroby, sugerujących zakażenie koronawirusem: gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem, bóle mięśniowe należy zastosować następujące działania:
1)      odizolować dziecko w odrębnym, wydzielonym do tego celu pomieszczeniu, pod opieką osoby dorosłej, która zabezpieczona jest w środki ochrony osobistej;
2)      otoczyć opieką chorego - wskazana przez dyrektora osoba;
3)      przekazać choremu maseczkę w celu ograniczenia aerolizacji patogenów podczas kaszlu, kichania, rozmowy;
4)      zabezpieczyć wskazanego do opieki nad chorym na terenie szkoły  w środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub zastępcze środki ochrony);
5)      środki ochrony osobistej powinny stosować wszystkie osoby udzielające pomocy osobom zgłaszającym występowanie objawów chorobowych;
6)      maseczki i rękawiczki po zdjęciu powinny zostać wyrzucone do worka przeznaczonego na tylko na ten cel kosza lub worka;
7)      niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z placówki;
8)      wstrzymać przyjmowanie dzieci;
9)      powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku oraz stosować się do wydanych instrukcji i poleceń;
10)   powiadomić niezwłocznie organ prowadzący;
11)   zdezynfekować pomieszczenie w którym przebywała osoba, u której podejrzewano objawy zakażenia.
2.      Pracownicy/ obsługa w przypadku wystąpienia u siebie niepokojących objawów nie przychodzą do pracy, pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie z dyrektorem oraz ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
3.      W przypadku pojawienia się u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów choroby, sugerujących zakażenie koronawirusem, należy:
1)      Niezwłocznie odsunąć go od pracy i odizolować w odrębnym, wydzielonym do tego celu pomieszczeniu;
2)      Wstrzymać przyjmowanie dzieci;
3)      Powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Płocku i stosować się do wydanych instrukcji i poleceń;
4)      Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki).
5)      Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego  przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
6)      Ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie, w którym przebywała osoba podejrzana o zakażenie koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych GIS ( gis.gov.pl) odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
4.      W przypadku gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem zostaje skierowana do szpitala celem dalszej diagnostyki lub celem leczenia zakażenia, powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.
5.       W razie konieczności stwierdzonej przez powiatowego inspektora sanitarnego dyrektor wnioskuje do organu prowadzącego o zamknięcie placówki, a po podjęciu przez organ tej  decyzji niezwłocznie informuje o tym fakcie rodziców lub opiekunów dzieci.
6.       Dyrektor zleca i wykonuje  na bieżąco inne zadania i prace nakazane przez powiatowego inspektora sanitarnego.
  KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania:
(1)osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną
Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne:
a)     kryteria kliniczne
Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:
- gorączka
- kaszel
- duszność
b)     kryteria epidemiologiczne
Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała co najmniej jedno z następujących kryteriów:
- podróżowała lub przebywała w regionie, w którym stwierdzono przypadki koronawirusa;
- miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie (kontakt z przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym);
- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych nowym koronawirusem.
OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI
 Nauczyciele świadczący pracę z uczniami na terenie szkoły:
 1. Wyjaśniają uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole, dlaczego zostały wprowadzone. Dbają o pozytywny przekaz powyższych treści w celu wzbudzenia w uczniach poczucia bezpieczeństwa oraz odpowiedzialności za swoje zachowanie bez poczucia lęku.
 2. Prowadzą profilaktykę prozdrowotną ze szczególnym zwróceniem uwagi na częstotliwość mycia rąk, zasłaniania ust i nosa podczas kichania i kaszlu, niedotykania ust, nosa i oczu oraz bezwzględnie monitorują poprawność stosowania przez dzieci wprowadzonych instrukcji.
 3. Prowadzą konsultacje z uczniami wg harmonogramu opracowanego przez dyrektora szkoły, po wcześniejszym umówieniu się z uczniami, pamiętając o tym, że w klasie jednocześnie może przebywać 4 uczniów.
 4. Nie organizują wyjść poza teren szkoły.
 5. Są odpowiedzialni za przestrzeganie zasady bezpiecznej odległości dziecka od dziecka i nauczyciela/pracownika sprzątającego podczas konsultacji, pobytu w szatni czy toalecie.
 6. Nauczycielom prowadzącym konsultacje nie wolno przemieszczać się po szkole bez wyraźnej potrzeby.
 7. Nauczyciele korzystają wyłącznie z wyznaczonych przez dyrektora pomieszczeń.
 8. Przygotowują odpowiednio wcześniej materiały w wersji papierowej po to, by poddać je co najmniej 3 dniowej kwarantannie.
 9. Po zakończeniu pracy z uczniami lub przed jej rozpoczęciem prowadzą pracę zdalną.
OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI.
 1. Pracownicy wykonują codzienne prace porządkowe we wzmożonym reżimie sanitarnym, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów i ich wyposażenia.
 2. Na bieżąco dezynfekują toalety, umywalki i  wszelkie przedmioty w toalecie minimalizując ryzyko zakażenia poprzez dotyk.
 3. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł  i blaty stołów.
 4. Po zakończeniu pracy wietrzą sale zajęć, dezynfekują wszelkie  wyposażenie,  powierzchnie płaskie oraz podłogi, w tym podłogi ciągów komunikacyjnych.
 5. Pracownik administracji przy przyjmowaniu z zewnątrz ( przez okno lub uchylone drzwi) jakichkolwiek dokumentów lub przesyłek pocztowych/kurierskich stosuje środki ochrony osobistej.
 6. Każdorazowo po kontakcie z osobą trzecią  pracownicy myją i dezynfekują ręce.
 7. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje obowiązki na wyznaczonych stanowiskach.
 8. Personel AiO powinien ograniczyć kontakt  z uczniami  oraz nauczycielami do niezbędnego minimum.
 9. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego personel  zobowiązany jest do dezynfekcji rąk przed wejściem do budynku.
 11. Przed przystąpieniem do pracy i po pracy personel zobowiązany jest umyć ręce zgodnie z instrukcją.
 12. W  pomieszczeniu socjalnym może przebywać 1 osoba.
 13. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe. Pracownik wypełnia i potwierdza własnoręcznym podpisem oświadczenie – załącznik nr 2.
 14. Zalecana jest samoobserwacja pracowników i pomiar temperatury 2 razy dziennie.
 15. Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).
 16. Po zakończonej pracy rękawiczki jednorazowe zostają wyrzucone do wydzielonego kosza na śmieci.
ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
 1. Zapoznają się z Procedurą bezpieczeństwa obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w czasie korzystania przez uczniów z konsultacji z nauczycielami i bezwzględnie jej przestrzegają.
 2. Uczeń może korzystać z konsultacji wyłącznie w przypadku, gdy na 2 dni przed datą planowanego posłania dziecka do szkoły rodzice wyrażą taką wolę. W celu skutecznego zapisania dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do:
1)     Telefonicznego poinformowania szkoły;
2)     Pobrania, wypełnienia, podpisania i złożenia Deklaracji - załącznik Nr 1 do Procedur.
 1. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
 2. Nie  przyprowadzają do szkoły dziecka, jeśli rodzice lub inni członkowie rodziny przebywająw kwarantannie,  izolacji.
 3. Zaopatrują dziecko, w indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do  i   ze szkoły.
 4. Dbają, aby dziecko nie wniosło do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów.
 5. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust,zwracająuwagę na   odpowiedni sposób   zasłaniania   twarzy podczas  kichania czy  kasłania.
 6. Przed wejściem do szkoły dezynfekują ręce, jednak wchodzą do szkoły jeśli jest to konieczne.
 7. Są zobowiązani do odbierania telefonów oraz maili ze szkoły umożliwiając dyrektorowi i pracownikom szkoły szybką ścieżkę komunikacji, zgodnie z wytycznymi dla szkoły.                                        do Procedur bezpieczeństwa obowiązujących
w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie trakcie pandemii COVID-19
Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych
Deklaruję udział
Imię i nazwisko dziecka ........................................................................................ klasa ……………………….
w konsultacjach na terenie Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie działającej w czasie stanu pandemii COVID-19 zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Oświadczam, że:
 1. Stan zdrowia mojego dziecka jest dobry i nie przejawia ono żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia).
 2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 3. Syn/córka w ciągu ostatnich dwóch tygodni nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym oraz nie przejawia widocznych oznak choroby.
 4. Jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do  Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Podejmując decyzję biorę pod uwagę aktualny stan psychofizyczny mojego dziecka oraz choroby współistniejące.
 5. Zapoznałem/łam się z treścią Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie orazzobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce zasad, procedur i instrukcji związanych z reżimem sanitarnym.
 6. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie koronawirusa w moim najbliższym otoczeniu.
 7. Zobowiązuję się do odbierania telefonu z placówki i natychmiastowego odebrania mojego dziecka w przypadku informacji o takiej konieczności (najdłużej w czasie 1.5 h)
Aktualne numery telefonów rodziców do szybkiego kontaktu w przypadku zaistnienia wspomnianej sytuacji:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


 .......................................                                                                                    ...............................................
    Miejscowość, data                                                                                            Podpis rodziców/opiekunów


Załącznik nr 2
w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie
w trakcie pandemii COVID-19
Oświadczenie pracownika

Imię i  nazwisko pracownika ……………………………………………………………………………………..

Stanowisko ...................................................................................

Oświadczam, że:
 1. Mój stan zdrowia jest dobry, nie przejawiam żadnych oznak chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergia).
 2. Nie miałam/em  kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie jest objęty nadzorem epidemiologicznym oraz nie przejawia widocznych oznak choroby.
 3. Zapoznałam/em  się z obowiązującymi w placówce Procedurami bezpieczeństwa obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Dzierżanowie w trakcie pandemii COVID-19 związanymi z reżimem sanitarnym oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 4. Natychmiast poinformuję dyrektora placówki o wszelkich zmianach zdrowotnych mogących mieć związek z pandemią Covid-19 zarówno moich, jak i w moim najbliższym otoczeniu.
 5. Zobowiązuję się stosować wszelkie środki ostrożności zalecone we wprowadzonych procedurach i dbać o ich stosowanie przez inne osoby (dzieci, rodziców, innych pracowników)


.......................................                                                                                    ...............................................
    Miejscowość, data                                                                                                                Podpis pracownika


Telefony kontaktowe:
Dyrektor Szkoły Elżbieta Witkowska660 565 246
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Płocku 609 817 331
Specjalna całodobowa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji wątpliwości podejrzenia koronawirusa: 800 190 590
Pogotowie ratunkowe 999
Telefon alarmowy 112
Urząd Gminy Mała Wieś Sekretariat (24) 269 79 60
[1]Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov
[2]Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w placówkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi  z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem, który ma zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem zw. COVID19), praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem z COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu)
[3]Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):
wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2z materiału klinicznego  potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.
[4]Przypadek prawdopodobny(kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:
- dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),
- niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.
[5] na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej, w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.